img_9252

หน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ดูงานระบบทะเบียนนิสิต

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผลได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ที่มาศึกษาดูกระบวนการทำงานและศึกษาระบบทะเบียนนิสิต และเวลา ๑๑.๓๐ น. ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาและรับฟังนโยบายแนวทางการพัฒนางานทะเบียนฯ กับพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล ที่สำนักทะเบียนฯ ห้อง C๓๐๐ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share Button
%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a2-2

รับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a2-2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับสมัครตั้งแต่ 16 – 30 พ.ค. ๒๕๖๐ นี้เท่านั้น และจะสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 ห้อง C300 ในวันทำการของมหาวิทยาลัย

***หมายเหตุ..ท่านสมัครเรียนออนไลน์ให้ดำเนินการจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือการเงินของมหาวิทยาลัย แล้วนำใบสลิปหรือใบเสร็จ มายื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกบัตรสอบให้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ พระประจิรักษ์ เบอร์ 098-284-6462

Share Button
img_9980

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบคัดเลือกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้กว่า 500 รูป/คน

 

Share Button
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-2560-1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-2560-1

ดาวน์โหลด

Share Button
img_8378

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share Button
Close-up of two white pieces of chalk on blackboard

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา 3/2560

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา 3/2560 ดาวน์โหลดด้านล่าง

                            %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

Share Button
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

สำรวจรายวิชาภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นิสิตทุกท่านที่มีความประสงค์ที่เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสำนักทะเบียนฯ ขยายเวลาการสำรวจรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ตั้งแต่บัดนี้-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เท่านั้น

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99eng

Share Button
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3

รับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค.2560
ติดต่อสอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421
สมัครเรียนออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Share Button
16195221_402957666720717_3935481151922429478_n

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

16177528_1388776584500651_6867568570396195870_o

16105653_402957583387392_2994364401871611277_n

16195221_402957666720717_3935481151922429478_n15977647_402957730054044_359383924941654258_n

16002846_402957813387369_5252822294823094122_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค.2560 สมัครเรียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421

add2


Share Button
15698238_1364309470280696_6220586207659462094_n

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่า มจร ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ทุกรุ่น/ทุกชมรม/ทุกหลักสูตร และผู้สนใจ
ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
ภาคเช้า : ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
ภาคบ่าย : กีฬาสัมพันธ์
ภาคค่ำ : พิธีมอบรางวัล “เพชร มจร” ครั้งที่ 1 ฟังปาฐกถาพิเศษโดย “พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.” อธิการบดี วันที่ 21 มกราคม 2560

ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา
>>•ประธานจัดงาน รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก(ช.ศรีนอก)
นายกสมาคม โทร. 091-777-4132 ,
ประสานงาน/สอบถาม 087-001-2152 คุณวิภา สิงห์คำคา

00256

Share Button