180160-3

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานฝ่ายฆราวาส มอบผ้าไตรแก่นาค
และถวายเครื่องสักการะ แด่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์
ให้ตัวแทนนาคทั้งหมด ถวายเครื่องสักการะและกล่าวคำขอบรรพชา จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ให้การบรรพชา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สามเณร
หลังจากนั้นสามเณร ๘๙ รูป เดินทางไปอุปสมบท วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จำนวน ๔๔ รูป วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๔๕ รูป

170160-1 170160-2 170160-3 170160-4 170160-5 170160-6 170160-7 170160-8 170160-9 170160-10 180160-1 180160-2 180160-3

Share Button
001

สำนักทะเบียนและวัดผลออกแนะแนวการศึกษา

9 มกราคม 2560 สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมทีมคณะต่างๆ ประกอบด้วย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ไปแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 408 คน

001
002
005
003
004
006

Share Button
reg2

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน”

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน Jop Description” โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานเปิด พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน สามารถวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง มจร มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม และได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แจกรางวัลพิเศษทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 5 รางวัลอีกด้วย

 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8 reg9 reg10 reg11

Share Button
reg1

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร  จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์
จากสถาบันสมทบ มจร ประเทศฮังการี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย B 400 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ประธานกรรมการ/พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร./ศ.ดร.สมภาร พรหมทา/ดร.อำนาจ บัวศิริ/ดร.วีรชาติ นิมานงค์
ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชา พระพุทธศาสนา จำนวน 3 ท่านประกอบไปด้วย Janos Jelen, Norbert Nemeth, Laszlo Forizs
ซึ่งผลงานของนิสิตได้ศึกษาภาษาสันสกฤต แปลคัมภีร์พระเวทเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด แนวนโยบายของพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ชาวฮังการีมาช่วยรับภาระจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ร่วมกับ มจร โดยใช้ประเทศฮังการีเป็นฐานประตูสู่ประเทศอียู
ในอนาคตหากนิสิต 3 ท่านนี้เรียนจบก็คงจะเป็นกำลังสำคัญต่อไป ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : Phanna Som , IBSC , li MCU
reg1 reg2 reg3 reg4 reg5

Share Button
00

ผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 12/2  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
002
00

Share Button
song

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
cooltext ข้อมูลลูกไก่
wijai01wijai02 wijai03 wijai04 wijai05

Share Button
2559-12-01-pbd-attorneybkk01

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “หลักธรรมในการครองตน ครองคนและครองงาน” แก่อัยการผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ที่มา: http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=953&cat=B&table=news

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Share Button
23

พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์

พระพรหมบัณฑิตพบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ ที่วัดกวงหมิงซาน    สิงคโปร์

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ต่อจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีและเปิดอาคารแห่งใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore)
ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่วัดกวงหมิงซาน ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

วิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ เปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีนิสิตจากหลายประเทศเข้าศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ที่มา : http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=768&cat=B&table=news

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Share Button
vijai

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการ (ดาวน์โหลด)
ส่งใบสมัครที่ Sutteerut_999@hotmail.com
โทรศัพท์ 095-730-7789
vijai
Share Button
regis123

กำหนดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2559
**ลงทะเบียนเรียนผ่านเวบเท่านั้น** https://regweb.mcu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2559
***นิสิตท่านใดยังไม่ไปประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ และนิสิตที่มีหนี้ค้าง***
สำนักทะเบียนและวัดผลเปิดโอกาสให้นิสิตที่ยังไม่ไปประเมินอาจารย์ให้เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนได้จนถึง 30 พ.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม 035-248062 
ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ((ที่นี่))04

 

Share Button