img_9252

หน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ดูงานระบบทะเบียนนิสิต

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผลได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ที่มาศึกษาดูกระบวนการทำงานและศึกษาระบบทะเบียนนิสิต และเวลา ๑๑.๓๐ น. ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาและรับฟังนโยบายแนวทางการพัฒนางานทะเบียนฯ กับพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล ที่สำนักทะเบียนฯ ห้อง C๓๐๐ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share Button
สามีจิกรรมต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผลสามีจิกรรมผู้บริหาร

วันที่ 21 ก.ค. 2560 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ทำสามีจิกรรมต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี

Share Button
img_9980

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบคัดเลือกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้กว่า 500 รูป/คน

 

Share Button
img_8378

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share Button
ประชุมคณะกรรมการสำนักทะเบียนและวัดผล 1/2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/ 2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/2560 (4)  วันอังคาร ที่ 2 พค.60 ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 14.00 น. โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน วาระเพื่อพิจารณา เรื่องบัตรนิสิตแบบใหม่ เรื่องแผนพัฒนาสำนักระยะ 5 ปี ฯลฯ

 

Share Button
img_8865-660x330

โครงการอบรม “การรับสมัครนิสิตผ่านระบบนิสิตออนไลน์”

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน ในเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ กล่าวเปิดการอบรม พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

Share Button
180160-3

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานฝ่ายฆราวาส มอบผ้าไตรแก่นาค
และถวายเครื่องสักการะ แด่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์
ให้ตัวแทนนาคทั้งหมด ถวายเครื่องสักการะและกล่าวคำขอบรรพชา จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ให้การบรรพชา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สามเณร
หลังจากนั้นสามเณร ๘๙ รูป เดินทางไปอุปสมบท วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จำนวน ๔๔ รูป วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๔๕ รูป

170160-1 170160-2 170160-3 170160-4 170160-5 170160-6 170160-7 170160-8 170160-9 170160-10 180160-1 180160-2 180160-3

Share Button
reg2

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน”

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน Jop Description” โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานเปิด พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน สามารถวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง มจร มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม และได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แจกรางวัลพิเศษทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 5 รางวัลอีกด้วย

 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8 reg9 reg10 reg11

Share Button
2559-12-01-pbd-attorneybkk01

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “หลักธรรมในการครองตน ครองคนและครองงาน” แก่อัยการผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ที่มา: http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=953&cat=B&table=news

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Share Button
23

พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์

พระพรหมบัณฑิตพบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ ที่วัดกวงหมิงซาน    สิงคโปร์

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ต่อจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีและเปิดอาคารแห่งใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore)
ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่วัดกวงหมิงซาน ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

วิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ เปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีนิสิตจากหลายประเทศเข้าศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ที่มา : http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=768&cat=B&table=news

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Share Button