vijai

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการ (ดาวน์โหลด)
ส่งใบสมัครที่ Sutteerut_999@hotmail.com
โทรศัพท์ 095-730-7789
vijai
Share Button
regis123

กำหนดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2559
**ลงทะเบียนเรียนผ่านเวบเท่านั้น** https://regweb.mcu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2559
***นิสิตท่านใดยังไม่ไปประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ และนิสิตที่มีหนี้ค้าง***
สำนักทะเบียนและวัดผลเปิดโอกาสให้นิสิตที่ยังไม่ไปประเมินอาจารย์ให้เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนได้จนถึง 30 พ.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม 035-248062 
ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ((ที่นี่))04

 

Share Button