15698238_1364309470280696_6220586207659462094_n

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่า มจร ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ทุกรุ่น/ทุกชมรม/ทุกหลักสูตร และผู้สนใจ
ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
ภาคเช้า : ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
ภาคบ่าย : กีฬาสัมพันธ์
ภาคค่ำ : พิธีมอบรางวัล “เพชร มจร” ครั้งที่ 1 ฟังปาฐกถาพิเศษโดย “พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.” อธิการบดี วันที่ 21 มกราคม 2560

ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา
>>•ประธานจัดงาน รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก(ช.ศรีนอก)
นายกสมาคม โทร. 091-777-4132 ,
ประสานงาน/สอบถาม 087-001-2152 คุณวิภา สิงห์คำคา

00256

Share Button
180160-3

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานฝ่ายฆราวาส มอบผ้าไตรแก่นาค
และถวายเครื่องสักการะ แด่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์
ให้ตัวแทนนาคทั้งหมด ถวายเครื่องสักการะและกล่าวคำขอบรรพชา จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ให้การบรรพชา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สามเณร
หลังจากนั้นสามเณร ๘๙ รูป เดินทางไปอุปสมบท วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จำนวน ๔๔ รูป วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๔๕ รูป

170160-1 170160-2 170160-3 170160-4 170160-5 170160-6 170160-7 170160-8 170160-9 170160-10 180160-1 180160-2 180160-3

Share Button
001

สำนักทะเบียนและวัดผลออกแนะแนวการศึกษา

9 มกราคม 2560 สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมทีมคณะต่างๆ ประกอบด้วย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ไปแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 408 คน

001
002
005
003
004
006

Share Button