%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

สำรวจรายวิชาภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นิสิตทุกท่านที่มีความประสงค์ที่เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสำนักทะเบียนฯ ขยายเวลาการสำรวจรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ตั้งแต่บัดนี้-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เท่านั้น

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99eng

Share Button
img_8865-660x330

โครงการอบรม “การรับสมัครนิสิตผ่านระบบนิสิตออนไลน์”

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน ในเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ กล่าวเปิดการอบรม พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

Share Button
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3

รับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค.2560
ติดต่อสอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421
สมัครเรียนออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Share Button
16195221_402957666720717_3935481151922429478_n

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

16177528_1388776584500651_6867568570396195870_o

16105653_402957583387392_2994364401871611277_n

16195221_402957666720717_3935481151922429478_n15977647_402957730054044_359383924941654258_n

16002846_402957813387369_5252822294823094122_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค.2560 สมัครเรียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421

add2


Share Button