%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a2-2

รับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a2-2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับสมัครตั้งแต่ 16 – 30 พ.ค. ๒๕๖๐ นี้เท่านั้น และจะสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 ห้อง C300 ในวันทำการของมหาวิทยาลัย

***หมายเหตุ..ท่านสมัครเรียนออนไลน์ให้ดำเนินการจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือการเงินของมหาวิทยาลัย แล้วนำใบสลิปหรือใบเสร็จ มายื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกบัตรสอบให้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ พระประจิรักษ์ เบอร์ 098-284-6462

Share Button
img_9980

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบคัดเลือกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้กว่า 500 รูป/คน

 

Share Button
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-2560-1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-2560-1

ดาวน์โหลด

Share Button
img_8378

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share Button
ประชุมคณะกรรมการสำนักทะเบียนและวัดผล 1/2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/ 2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/2560 (4)  วันอังคาร ที่ 2 พค.60 ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 14.00 น. โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน วาระเพื่อพิจารณา เรื่องบัตรนิสิตแบบใหม่ เรื่องแผนพัฒนาสำนักระยะ 5 ปี ฯลฯ

 

Share Button