โครงการอบรม “การรับสมัครนิสิตผ่านระบบนิสิตออนไลน์”

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน ในเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ กล่าวเปิดการอบรม พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

Share Button
Posted in คลังภาพกิจกรรม.