ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/ 2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/2560 (4)  วันอังคาร ที่ 2 พค.60 ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 14.00 น. โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน วาระเพื่อพิจารณา เรื่องบัตรนิสิตแบบใหม่ เรื่องแผนพัฒนาสำนักระยะ 5 ปี ฯลฯ

 

Share Button
Posted in คลังภาพกิจกรรม.