ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, คลังภาพกิจกรรม.