การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบคัดเลือกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้กว่า 500 รูป/คน

 

Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, คลังภาพกิจกรรม.