บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผลสามีจิกรรมผู้บริหาร

วันที่ 21 ก.ค. 2560 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ทำสามีจิกรรมต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี

Share Button
Posted in คลังภาพกิจกรรม.