หน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ดูงานระบบทะเบียนนิสิต

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผลได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ที่มาศึกษาดูกระบวนการทำงานและศึกษาระบบทะเบียนนิสิต และเวลา ๑๑.๓๐ น. ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาและรับฟังนโยบายแนวทางการพัฒนางานทะเบียนฯ กับพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล ที่สำนักทะเบียนฯ ห้อง C๓๐๐ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, คลังภาพกิจกรรม.