คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ

คู่มือปฏิบัติศาสนกิจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  การปฏิบัติศาสนกิจนั้นเป็นตัวผลงาน แต่การรายงานการปฏิบัติศาสนกิจนั้นเป็นหลักฐานของผลงาน ย่อมสำคัญทั้งสองอย่าง ปัญหาที่พบมากของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจก็คือมีผลงานปฏิบัติศาสนกิจหลากหลาย แต่เวลาจัดทำรายงานกลับมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสาร และเนื้อหางานที่รายงาน ทำให้มีปัญหาเวลาคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตตรวจงานของท่าน
ทางเวบเลยรวบรวมตัวอย่างแบบฟร์อมการปฏิบัติศาสนกิจนี้ อาจให้ประโยชน์ด้านเอกสาร การจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิต
แท้ที่จริงการปฏิบัติศาสนกิจคือบททดสอบที่มหาวิทยาลัยอยากจะสอบบัณฑิตทุกท่านว่ามีความเหมาะสมแห่งปริญญาบัตรนั้นหรือไม่
และความรู้ประดามีที่ได้รับการถ่ายทอด เป็นเวลา ๔ ปีนั้นสัมฤทธิ์ผลอย่างไร  ขอให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตทุกท่าน
สมประสงค์แห่งมโนมัยปรารถนาทั้งของท่านและของมหาวิทยาลัย ตลอดจนของสังคมทุกประการ
         “ อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน”
 1. คู่มือปฏิบัติศาสนกิจ(ตัวอย่าง)  (ดาวน์โหลด) 
 2. คู่มือรายงานปฏิบัติศาสนกิจ (ดาวน์โหลด)
 3. แบบขอตัวนิสิตเพื่อช่วยงาน (ดาวน์โหล)
 4. แบบหนังสือนุญาต (ดาวน์โหลด)

Share Button